Nadzór inżynierski nad remontami walczaków obrotowych

WPROWADZENIE

Życie obiektu można podzielić na cztery podstawowe etapy: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja i likwidacja. Czynności wykonane w poszczególnych etapach rzutują w sposób bezpośredni lub pośredni na przebieg realizacji późniejszych faz życia.
Okres pierwszy - projektowanie, ma swoje odzwierciedlenie zarówno na etapie wytwarzania (technologiczność elementów składowych, technologiczność ich montażu) jak i na etapie eksploatacji (poprawność doboru cech konstrukcyjnych, kinematyczno-dynamicznych, ergonomiczność obsługi).
Nie bez wpływu pozostaje również na etap likwidacji obiektu (dobór materiałów podlegających łatwej utylizacji). Etap wytwarzania (włącznie z podetapem montażu) ma z kolei swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w jakości pracy obiektu, czyli w fazie jego eksploatacji. Eksploatacja obiektu, przerywana jest okresowo (w sposób planowany lub nie) przez czynności modernizacyjne i remontowe, łączące w sobie, w zależności od zakresu, cechy etapów projektowania i wytwarzania. Czynności modernizacyjne i remontowe mają za zadanie ulepszenie lub też przywrócenie cech wyjściowych obiektu. Firma nasza zapewnia Państwu obsługę w trakcie wszystkich etapów życia obiektów technicznych typu maszyny obrotowe.

Domeną firmy jest kompleksowa obsługa remontów i modernizacji obejmująca takie czynności jak:
 • określenie stanu bieżącego obiektu,
 • określenie możliwości zaradczych,
 • opracowanie pełnej dokumentacji wykonawczej, kompletacja elementów,
 • opracowanie technologii remontu/modernizacji,
 • dobór firm wykonawczych,
 • nadzór pomiarowo-inżynierski nad pracami remontowymi / modernizacyjnymi,
 • określenie stanu pozostawionego i wytycznych obsługowych,
 • serwis powykonawczy - gwarancyjny i pogwarancyjny.

OKREŚLENIE STANU

 • przeprowadzamy stosowne audyty,
 • wykonujemy ekspertyzy techniczne.

OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI ZARADCZYCH

 • dokonujemy oceny parametrów uzyskanych na drodze audytów i ekspertyz,
 • określamy newralgiczne problemy obiektu i kolejność ich eliminacji, z uwzględnieniem możliwości ekonomicznych inwestora,
 • wskazujemy drogi przywrócenia pierwotnego stanu lub ulepszenia stanu bieżącego obiektu,
 • dokonujemy kalkulacji kosztów wskazanych opcji zaradczych.

OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ, KOMPLETACJA ELEMENTÓW

 • zgodnie z obraną koncepcją zaradczą, projektujemy niezbędne elementy maszyny,
 • dokonujemy oceny możliwości wykonawczych poddostawców,
 • dokonujemy pełnej kompletacji z uwzględnieniem stosownych czynności kontrolno - odbiorczych.

OPRACOWANIE TECHNOLOGII REMONTU / MODERNIZACJI, DOBÓR FIRM WYKONAWCZYCH

 • dokonujemy rozeznania możliwości realizacyjnych firm wykonawczych,
 • opracowujemy, z uwzględnieniem potencjału ludzkiego i sprzętowego wybranej firmy, technologię-harmonogram remontu / modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji czasu przestoju obiektu i czasu wykorzystania tzw. sprzętu ciężkiego.

NADZÓR POMIAROWO-INŻYNIERSKI NAD PRACAMI REMONTOWYMI / MODERNIZACYJNYMI

 • dokonujemy nadzoru inżynierskiego nad realizacją całości zadania,
 • służymy specjalistycznym sprzętem i procedurami kontrolno-pomiarowymi w trakcie montażu elementów.

OKREŚLENIE STANU POZOSTAWIONEGO l WYTYCZNYCH OBSŁUGOWYCH

 • dokonujemy oceny zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją wykonawczą i technologią remontu/modernizacji,
 • opracowujemy i kompletujemy dokumentację zdawczo-odbiorczą,
 • opracowujemy stosowne wytyczne eksploatacyjne dla obsługi obiektu.

SERWIS POWYKONAWCZY - GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

 • zgodnie z ustalonymi warunkami dokonujemy serwisu obiektu.

KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADAŃ - ZALETY

Dzięki kompleksowemu podejściu, ujmującemu zarówno elementy oceny, wykonawstwa, jak i serwisu zapewniamy Państwu:
 • wysoką pewność podejmowanych decyzji w obszarze wyboru zakresu prac,
 • możliwość konfrontacji nakładów finansowych i uzyskanych celów na drodze świadomego wyboru jednego z rozwiązań zaradczych,
 • optymalizację poniesionych kosztów w aspekcie celowości zakresu,
 • pełną jawność odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • rzetelną ocenę rynku poddostawców i wykonawców,
 • minimalizację czasu przestoju obiektu i kosztów pracy tzw. sprzętu ciężkiego,
 • pełen obraz stanu obiektu z przed i po wdrożeniu remontu / modernizacji,
 • możliwość skorzystania z opcji serwisu powykonawczego.

Rzetelnie przeprowadzony audyt obiektu gwarantuje właściwe oszacowanie zakresu niezbędnych prac remontowych lub modernizacyjnych.

Przeprowadzenie remontu obiektu zgodnie z założoną technologią i harmonogramem zapewnia optymalne (efektywne) wykorzystanie czasu postoju, a obsługa inżyniersko-pomiarowa daje pewność stałej weryfikacji jakości prowadzonych działań, a tym samym ich zgodności z dokumentacją oraz wymogami inwestora.

ZMP realizował usługę nadzoru pomiarowo-inżynierskiego montażu nowej nitki pieca do wypału klinkieru w Cementowni Ożarów (1999).

ZMP realizował usługę nadzoru pomiarowo-inżynierskiego montażu nowych bębnów korujących w Frantschach Świecie (2001).

ZMP stanowił nadzór techniczny w obszarze odbioru kolejnych etapów prac przy budowie nowej nitki do wypału klinkieru w LAFARGE CEMENT POLSKA - Cementownia KUJAWY (2001-2002).

ZMP opracował harmonogram i technologię montażu oraz nadzorował budowę nowego kalcynatora parowego nr 3 w zakładzie S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group S.A. /Rumunia/ (2008-2009).

Współpracujemy z firmami remontowymi pełniąc rolę ich zaplecza inżynierskiego.

Strefa klienta