Diagnostyka maszyn wirnikowych - wibrodiagnostyka

Ostatnie dziesięciolecia w technice charakteryzuje intensywny wzrost złożoności środków technicznych, jak również jednoczesny wzrost ważności zadań, jakie te środki realizują. Z tego powodu nastąpił rozwój zainteresowania problemami pozyskiwania informacji z badań diagnostycznych, w celu oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń i umożliwienia na tej podstawie podejmowania działań dla zwiększenia ich trwałości, niezawodności i efektywności działania.
W eksploatacji maszyn i urządzeń elementem bezpośrednio stymulującym rozwój diagnostyki jest odpowiedzialność za realizowaną funkcję. Odpowiedzialność ta może być definiowana zarówno w kategoriach trudno wymiernych takich jak bezpieczeństwo pracy i ochrona życia ludzkiego lub w kategoriach ekonomicznej wydajności i stopnia wykorzystania środków produkcji. Z oczywistych względów, potrzebę diagnozowania stanu urządzeń technicznych najwcześniej dostrzeżono w przemyśle środków transportu powietrznego, morskiego oraz w energetyce. Obecnie jesteśmy świadkami adaptacji istniejących rozwiązań i opracowywania nowych metod i środków do oceny stanu maszyn w pozostałych gałęziach przemysłu. Wszędzie tam, gdzie istnieje złożoność systemów produkcyjnych, powodująca unieruchomienie całego ciągu technologicznego w wyniki awarii jednej z maszyn będącej jego ogniwem, wszędzie tam gdzie wykorzystuje się dużą liczbę urządzeń technicznych pracujących jednocześnie w cyklu ciągłym oraz gdzie wymagany jest wysoki poziom niezawodności użytkowania, diagnostyka techniczna zaczyna być dostrzegana jako nieodzowny środek zapobiegawczy dla pojawiających się problemów. Wśród metod funkcjonalnej diagnozy, w diagnostyce maszyn, a w szczególności w diagnostyce maszyn wirnikowych, podstawowe znaczenie mają metody wibroakustyczne. Wibrodiagnostyka opiera się na założeniu głoszącym, że procesy dynamiczne w maszynie odzwierciedlają jej stan eksploatacyjny.
Pracy każdego obiektu technicznego towarzyszy emisja fal mechanicznych i akustycznych, na podstawie której można wnioskować o stanie badanego obiektu. Wibroakustyczna diagnostyka eksploatacyjna maszyn o ruchu ciągłym może przyjmować różne formy obserwacji obiektu. Dla obiektów o dużej odpowiedzialności zadań instaluje się nadzór stały - dozorowanie. Dla maszyn mniej odpowiedzialnych o małej intensywności zużywania się, wystarczy często jednopunktowy pomiar drgań wykonany okresowo. Ten sposób obserwacji nazywany jest inspekcją diagnostyczną i jest realizowany z częstością zależną od wymagań stawianych diagnozowanym obiektom technicznym.
Firma nasza oferuje Państwu szeroką gamę czynności diagnostycznych bazujących na metodach pomiaru drgań mechanicznych zarówno dla obiektów objętych rygorem kontroli ciągłej jak i dla obiektów mniej odpowiedzialnych.

Pracujemy na wysokiej klasy sprzęcie pomiarowym firmy PRÜFTECHNIK AG oraz SVANTEK, uwierzytelnionym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar RP.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

  • ekspertyzy poprawności działania elementów;
  • diagnostyka węzłów łożyskowych;
  • przeglądy okresowe;
  • opracowywanie i wdrażanie systemów ciągłego nadzoru;
  • pomiary poziomu emisji drganiowej i akustycznej (wibrodiagnostyka).

Patrz również:

Strefa klienta