Skip Navigation Links

drSartVibro

nowe rozwiązanie z zakresu predykcyjnego utrzymania ruchu i diagnostyki maszyn


System drSartVibro to efektywne narzędzie do wykrywania symptomów uszkodzenia we wstępnej fazie rozwoju i skutecznego powiadomienia o jego wystąpieniu służb odpowiedzialnych za utrzymanie maszyn w stanie gotowości.cheap

TANI I SKUTECZNY


monitoring stanu maszyn za pomocą bezprzewodowych, inteligentnych przetworników drgań i temperatury, oparty na systemie chmurowym oraz możliwości pełnej zdalnej kontroli stanu przetwornika i ustawień pomiarowychinstant

NATYCHMIASTOWY


sposób powiadamiania w postaci zwięzłych komunikatów SMS, wysyłanych do ściśle zdefiniowanych odbiorców, umożliwiający podjęcie natychmiastowych lub poprzedzonych diagnostyką działań zapobiegawczycheffective

EFEKTYWNY


sposób oceny diagnostycznej wykonywanej wtedy, gdy jest to konieczne i dostosowanej do potrzeb i możliwości użytkownika – również zdalnie, bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów in situ

Rozwiązanie to z jednej strony nacechowane łatwością użytkowania i prostotą przekazywanych informacji, a z drugiej – umożliwiające realizację szczegółowej analizy diagnostycznej przez doświadczonych specjalistów (bez konieczności dojazdu i użycia innych rejestratorów danych) stanowi istotne wsparcie w podejmowaniu decyzji przez personel obsługi i utrzymania ruchu, niezależnie od kwalifikacji technicznych.


drSartVibro
odciąża pracowników obsługi od rutynowych zadań kontroli, zwiększając jednocześnie ich zaangażowanie w zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego.

Jeżeli służba utrzymania ruchu dysponuje prostym, a zarazem skutecznym narzędziem do pozyskania wiarygodnych informacji o stanie maszyny, może skoncentrować uwagę i środki na rzeczywistym problemie, co ogranicza czas i koszty nieuzasadnionych działań prewencyjnych.

czujnik
drSartVibro
zwiększa niezawodność maszyn, minimalizując ryzyko przeoczenia symptomów inicjacji uszkodzenia.

Odpowiednio wczesna detekcja anomalii w pracy maszyny i podjęcie natychmiastowej reakcji są kluczem do istotnego ograniczenia skutków wystąpienia awarii.


System drSartVibro powstał z myślą o eliminacji szeregu wad występujących w powszechnie stosowanych narzędziach diagnostycznych. Zmiana sposobu myślenia o diagnostyce maszyn i konkurencyjna cena przetworników drgań (oferowanych w formie dzierżawy) umożliwiły radykalne zmniejszenie kosztów wdrożenia i utrzymania systemu w porównaniu z funkcjonalnie zbliżonymi układami pomiarowymi on-line. System cechuje się również nieporównywalnie wyższą częstotliwością monitorowania i większą skutecznością wykrywania potencjalnych uszkodzeń w stosunku do pomiarów realizowanych przenośnym sprzętem diagnostycznym (off-line).

Korzyści z użytkowania drSartVibro


ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii, a tym samym niwelacja kosztów ich usuwania oraz strat produkcyjnych – awaria urządzenia produkcyjnego niejednokrotnie generuje koszty wyższe od nakładów poniesionych na wdrożenie i utrzymanie systemu nadzoru, pozwalającego na uniknięcie nieplanowanych przestojów

bieżąca wiedza o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych i więcej czasu na reakcję – wczesne wykrycie symptomów uszkodzenia daje większe szanse na wdrożenie działań proaktywnych (np. smarowanie, osiowanie lub wyważanie elementów wirujących) oraz eliminację przestoju lub obniżenie jego kosztów. W przypadku konieczności naprawy jest więcej czasu na planowanie, co pozwala obniżyć koszty działań remontowych oraz skrócić jej czas

odciążenie personelu obsługi i utrzymania ruchu od konieczności systematycznego nadzoru – działający w tle, cykliczny pomiar parametrów drgań i temperatury elementów maszyny pozwala znacząco ograniczyć częstotliwość inspekcji obiektu przez obsługę i służby utrzymania ruchu. Skuteczny system powiadamiania minimalizuje ryzyko przeoczenia alarmu wysyłanego przez system, bez konieczności śledzenia wyników pomiarów za pomocą aplikacji drSartVibro

możliwość oceny wpływu przeprowadzanych działań remontowych i korygujących na stan dynamiczny maszyny – pozwala łatwiej zweryfikować skuteczność działania służb remontowych możliwość korzystania ze zdalnych, a tym samym tańszych usług diagnostycznych – po wykupieniu dodatkowego pakietu usług system daje możliwość zlecenia zdalnych, szczegółowych pomiarów diagnostycznych oraz ich analizy diagnostom administrującym systemem w celu określenia przyczyny powstania uszkodzenia i proponowanych działań zaradczych. Usługa może być wykonana w pożądanych warunkach i czasie, bez generowania wysokich kosztów dodatkowych pomiarów in situ

rozdział kompetencji i odpowiedzialności personelu obsługi – system pozwala na przyporządkowanie grup maszyn do użytkowników oraz tworzenie schematów powiadamiania, a także daje możliwość pełnego odtworzenia modyfikacji tych ustawień. Dzięki takiej organizacji można w przejrzysty sposób delegować odpowiedzialność za utrzymananie konkretnej maszyny w stanie zdatności

pomiary w miejscach trudno dostępnych – w wielu przypadkach zastosowanie diagnostyki off-line jest niemożliwe z uwagi na brak dostępu lub zagrożenie bezpieczeństwa personelu. Ponadto obecność człowieka w otoczeniu maszyny często wymaga dodatkowych pozwoleń i stanowi uciążliwość wynikającą z trudnych warunków pracy

możliwość analizy wpływu zmiennych warunków produkcyjnych na stan maszyny pozwala na dobranie optymalnych parametrów jej pracy

Aplikacja drSartVibro


Do korzystania ze wszystkich funkcji systemu wystarczy dowolne urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową (telefon, tablet, PC).5.1

PODGLĄD DANYCH

podgląd aktualnego stanu urządzeń na podstawie najnowszych wyników pomiarów

TRENDY I HISTORIA

przeglądanie danych historycznych i analiza zmienności

POWIADOMIENIA W APLIKACJI

powiadomienia o ilości i miejscu wystąpienia przekroczeń wg ustalonych kryterów

POWIADOMIENIA SMS/E-MAIL

indywidualne powiadomienia SMS definiowane przez Użytkownika

RAPORTY DZIENNE/ZMIANOWE

zwięzłe raporty podsumowujące ilość alertów na danym obszarze produkcyjnym

ANALIZA PROBLEMU

generowanie zlecenia wykonania szczegółowych pomiarów i zdalnej analizy danych

Opis systemu drSartVibro


System drSartVibro monitorując zmiany parametrów drgań oraz temperatury wykrywa symptomy uszkodzeń we wczesnym stadium ich rozwoju oraz powiadamia o ich zaistnieniu. Przeznaczony jest do wszystkich maszyn i urządzeń przemysłowych, w szczególności do maszyn wirnikowych średnio- (od 600 do 3000 RPM) i wolnoobrotowych (od 25 do 600 RPM).

Podstawowe komponenty systemu to nowoczesne, zasilane bateryjnie, zintegrowane przetworniki drgań i temperatury. Bezprzewodowa technologia komunikacji oraz brak zewnętrznego zasilania powodują, że nie są wymagane kosztowne i uciążliwe w warunkach przemysłowych połączenia przewodowe. Konfiguracja parametrów pomiarowych odbywa się całkowicie zdalnie przez aplikację zarządzającą przetwornikami i jest dostosowana do rodzaju i charakteru pracy diagnozowanej maszyny. Zaimplementowany w oprogramowaniu przetwornika algorytm wykrywa symptomy uszkodzeń na podstawie analizy mierzonych parametrów drgań i wartości temperatury w obrębie najbliższego węzła łożyskowego. Większość procesów przetwarzania i analizy danych jest wykonywana na poziomie przetwornika. Wyniki pomiarów, za pośrednictwem przemysłowej sieci Wi-Fi są przesyłane do serwera systemu drSartVibro
Pomiar oraz analiza danych odbywają się cyklicznie, w konfigurowalnych odstępach czasu, zależnych od rodzaju i krytyczności procesowej nadzorowanego obiektu. Przetwornik ma również opcję komunikacji w trybie "reakcji na zdarzenie", ograniczającą obciążenie sieci oraz wydłużającą czas pracy akumulatora.

W momencie zmiany stanu nadzorowanego obiektu i/lub wykrycia anomalii w jego pracy system generuje alert, mający na celu powiadomienie Użytkowników odpowiedzialnych za stan nadzorowanej maszyny. Wystąpienie alertu przekazywane jest w postaci:
 • natychmiastowego powiadomienia SMS – zawierającego informacje na temat stanu obiektu i zmiany wartości zmierzonych parametrów. Zasady wysyłania alertów mogą być indywidualnie określone przez każdego Użytkownika systemu;
 • powiadomienia w aplikacji – odnotowywanego zawsze i niezależnie od ustalonych indywidalnie zasad wysyłania powiadomień SMS. Alerty w aplikacji przedstawione są w odniesieniu do poszczególnych punktów pomiarowych, maszyn oraz ich grup (obszarów produkcyjnych), dzięki czemu użytkownik może zapoznać się ze stanem całości nadzorowanych obiektów i łatwo odnaleźć maszyny lub obszary wymagające największej uwagi.


System generuje również raporty zbiorcze w formie SMS pozwalające uzyskać skrótowe podsumowanie intensywności występowania alertów na określonym obszarze produkcyjnym. Możliwość zdefiniowania zarówno częstotliwości, jak i czasu emisji raportu ułatwia proces przekazywania informacji o pracy maszyn służbom utrzymania ruchu podejmującym dyżur.

Przekazywane powiadomienia i raporty SMS są bardzo zwięzłe i logiczne, nastawione na skuteczne powiadomienie personelu, w możliwie wczesnym stadium rozwoju potencjalnego uszkodzenia. Stanowią podstawę do podejmowania działań zaradczych lub dodatkowych analiz diagnostycznych. W razie konieczności przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu maszyny Użytkownik ma możliwość wyboru optymalnego technicznie i ekonomicznie sposobu jej wykonania:
 • może wykonać ją samodzielnie w trybie off-line (z wykorzystaniem przenośnego analizatora drgań lub innych narzędzi diagnostycznych). Rozwiązanie to należy uznać za właściwe, jeżeli Użytkownik dysponuje personelem wykwalifikowanym w dziedzinie eksploatacji maszyn lub korzysta z usług zaufanej firmy diagnostycznej;
 • może zlecić jej wykonanie firmie ZMP – w trybie zdalnym, na podstawie wyników dodatkowego cyklu pomiarów przetwornikami systemu drSartVibro.


Usługa zdalnej diagnostyki jest usługą dodatkową, możliwą dzięki zaimplementowaniu w oprogramowaniu przetwornika algorytmów pomiarowych pozwalających na zebranie większej ilości szczegółowych danych, w tym przebiegów czasowych i widm amplitudowo-częstotliwościowych, oraz przesłanie ich na serwer.
Wywołanie trybu zbierania i przetwarzania dodatkowych danych diagnostycznych odbywa się całkowicie zdalnie, poprzez specjalne narzędzie w aplikacji drSartVibro i może być wykonane jedynie przez personel ZMP na zlecenie Klienta.


drSartVibro jako usługa


Ze względu na specyfikę elementów składowych systemu: rodzaj oprogramowania (Software as a Service), architekturę przetworników oraz autorskie rozwiązania w zakresie sposobu przetwarzania i interpretacji danych (stanowiących know-how firmy ZMP), system drSartVibro oferowany jest w formie usługi.

Sprzedaż systemu realizowana jest na zasadzie okresowej (miesięcznej) opłaty abonamentowej lub licencji (wieloletniej), zależnie od uzgodnionej formy płatności.

W ramach usługi jej nabywca otrzymuje:
 • przetworniki pomiarowe - w formie dzierżawy;
 • akcesoria do obsługi przetworników (montażu, wymiany i ładowania akumulatorów);
 • gwarancję sprawności przetworników przez cały okres trwania usługi (nieodpłatną wymianę - z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych);
 • transfer danych pomiarowych (3G/4G);
 • dostęp do aplikacji internetowej drSartVibro i związanego z nią systemu powiadomień (24/7);
 • aktualizację oprogramowania o nowe funkcje;
 • zdalne wsparcie techniczne w zakresie obsługi przetworników i aplikacji;
 • usługę rekonfiguracji kont użytkownika i grup maszyn;
 • możliwość eksportu danych pomiarowych z systemu;
 • gwarancję wykonania przez firmę ZMP szczegółowej diagnostyki na preferencyjnych warunkach cenowych w trybie 24/7.

Usługa drSartVibro to:


 • brak wydatków inwestycyjnych na zakup systemu, poza niewielkimi kosztami związanymi z jego inicjacją (nie jest konieczny zakup przetworników i oprogramowania)
 • wsparcie techniczne i bezpłatna wymiana przetworników w przypadku ich uszkodzenia
 • bezkosztowa aktualizacja oprogramowania – uzyskanie dostępu do nowych funkcji systemu bez dodatkowych opłat
 • bezpłatny transfer danych i utrzymywanie baz danych i serwerów
 • możliwości korzystania z dodatkowych, zdalnych usług diagnostycznych, oferowanych po preferencyjnych cenach

Wdrożenie


Wdrożenie systemu jest procesem prostym, nastawionym na możliwość samodzielnego przeprowadzenia większości czynności przez Użytkownika, przy ograniczonym wsparciu dostawcy systemu.6 kroków
do wdrożenia
systemu
drSartVibro


 1. Uzgodnienie listy nadzorowanych obiektów i wyznaczenie lokalizacji punktów pomiarowych.
 2. Montaż infrastruktury sieciowej (jeśli Użytkownik nie dysponuje własną o pożądanych cechach).
 3. Montaż uchwytów do instalacji przetworników w punktach pomiarowych.
 4. Konfiguracja bazy danych i systemu.
 5. Montaż i uruchomienie przetworników.
 6. Walidacja systemu.


W ramach wdrożenia Użytkownik we własnym zakresie przeprowadza:
 • udostępnienie sieci Wi-Fi;
 • wyznaczenie punktów pomiarowych i instalację uchwytów montażowych;
 • montaż, przypisanie i uruchomienie przetworników.
Dla każdej z wymienionych czynności zapewnione są szczegółowe instrukcje oraz zdalne wsparcie personelu ZMP. Istnieje również możliwość powierzenia powyższych zadań w całości personelowi ZMP, co stanowi dodatkową usługę i podlega odrębnej wycenie.

Koszty instalacji systemu, kalkulowane na podstawie cennika drSartVibro, są ograniczone do:
 • opłaty wstępnej (konfiguracja systemu i utworzenie bazy danych obiektów poddanych nadzorowi);
 • proporcjonalnej do ilości punktów pomiarowych opłaty konfiguracyjnej (ustawienie parametrów pomiarowych przetworników);
 • proporcjonalnej do ilości punktów pomiarowych opłaty z tytułu zakupu przez Użytkownika uchwytów montażowych (instalacja trwała na obiektach poddanych nadzorowi).Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu: drsmartvibro@zmp.com.pl

Strefa klienta